קבוצה ה'

מוצרים או שירותים שנרכשו במסגרת "אירוע הצגה" (פרזנטציה)

פרק הזמן לביטול: תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר ואם מדובר בשירות, תוך 14 יום מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת חוזה/ מסמך בכתב (לפי המאוחר)

ניתן לבטל גם אם כבר התחלת לקבל את השירות וגם אם העסקה היא לתקופה קצובה בלבד

מוצר/ שירות

תנאי ביטול

מוצרים או שירותים שנרכשו במסגרת "אירוע הצגה" (פרזנטציה) – אירוע שבו בעל העסק מזמין צרכנים, לרבות באמצעי פיתוי כגון מתנה וזכייה, כדי להציג את המוצרים או השירותים שהוא מעוניין למכור.

אם מדובר בעסקה מתמשכת: ניתן לבטל גם אם החל במתן השירות. 

אם מדובר בשירות חד פעמי: ניתן לבטל בתוך 14 ימים ועד יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות. 

הכירו את קהילת העסקים שלנו:

אמון הציבור - חברה לתועלת הציבור (מלכ"ר) 2020 © 

כתובת: ת.ד. 50052 תל אביב   דוא"ל: info@emun.org   אתר: www.emun.org   טלפון: 03-5606069

באתר זה נעשה שימוש בקבצי cookies. המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר ומערכת התלונות