בישראל, כבכל העולם, למגזר העסקי יש השפעה עצומה על הסביבה ולכן יש חשיבות רבה לאופן בו מתבצעת הפעילות העסקית ועד כמה ההשפעות הסביבתיות שלה מנוהלות באופן אחראי.

אחריות סביבתית מגדירה מסגרת של פעילויות שונות אשר מאפשרות לעסק לבחון את עצמו ולנהל את ההשפעה הסביבתית שלו במהלך פעילותו השוטפת. עסק אשר יחליט לאמץ את ארגז הכלים שכלולים במסגרת זו יוכל לנתב את פעילותו באופן שהשפעתו על הסביבה תהיה מבוקרת ומנוהלת בהתאמה למיטב הטכנולוגיה המתאימה כיום לניהול סביבתי. פעילות מתמשכת להטמעת כלים אלה במהלך החיים השגרתי של העסק מאפשרת חסכון במשאבים, ניהול סיכונים מושכל, ומיתוג ובידול חיוביים, כל זאת מבלי לגרום להפרעה בליבת הפעילות של העסק.  מימוש התהליך מאפשר הוספת ההישגים הסביבתיים לשורת הרווח.

תו אחריות סביבתית ניתן לעסק העומד בכללי אמון הציבור לאחריות סביבתית.  כללי אמון הציבור לאחריות סביבתית מתבססים על הוראות הדין בכל הממשקים הסביבתיים של העסק, וכן על הפרקטיקה הנהוגה לאחריות סביבתית של תאגידים. כללים אלו מיועדים להתעדכן מדי עת לעת בהתאמה להוראות החוק, לטכנולוגיות קיימות ונהלים עדיפים בשוק (best practice) .

מבנה התהליך להטמעת תו אחריות סביבתית

  1. קבלת החלטה בדרגי הנהלה של העסק ומינוי אחראים למהלך
  • התקשרות עם אמון הציבור

שלבים אלו מיועדים להשלמה בטווח זמן של שלושה חודשים מיום חתימת ההסכם, בכפוף לשיתוף פעולה של העסק.

  1. ניתוח המידע ובניית תוכניות עבודה לפי תחומים או אגפים
  • תכנון מסגרת בקרה פנימית וחיצונית תומכת
  • קביעת לוחות זמנים להטמעת תוכנית העבודה
  1. השלמת שלב הטמעה ראשון על בסיס תוכנית העבודה
  • קבלת תו אמון הציבור לאחריות סביבתית
  • הערכות לבקרה דו שנתית והתקדמות בתוכנית העבודה